Algemene voorwaarden 'Lavandula Events'

Definities

Gebruiker

De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten “Lavandula Events”, statutair gevestigd te Barendrecht, Van den Broekveld 10, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer Rotterdam 60146087.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij die de opdracht geeft tot het organiseren (en/of ondersteunen) van een bruiloft/ (bedrijfs) evenement, of in wiens naam “Lavandula Events” een bruiloft, jubileum of (bedrijfs) evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt, totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt “opdrachtgever” ook wel ‘aanvrager’ genoemd.

Leverancier

Onder leverancier wordt verstaan de partij die in uitoefening van zijn/haar bedrijf goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door “Lavandula Events” te organiseren bruiloft of (bedrijfs) evenement.

Overeenkomst

De overeenkomst tot dienstverlening, in de vorm van een ondertekende offerte, c.q. opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever.

Artikel 1 – Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van “Lavandula Events” alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 1.2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met “Lavandula Events” of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever aan een bruiloft/activiteit van “Lavandula Events”. 14. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen. Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst 2.1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 2.2. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee (2) weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 2.3. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van “Lavandula Events” alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met “Lavandula Events” of het deelnemen bij/door of namens opdrachtgever aan een bruiloft/activiteit van “Lavandula Events”.

14. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee (2) weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege

2.4. De overeenkomst tussen ‘Lavandula Events’ en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van de ondertekende overeenkomst van ‘Lavandula Events’ door de opdrachtgever. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt ‘Lavandula Events zicht het recht voor haar (personeelscapaciteit) elders in te zetten. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of verstrekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘Lavandula Events’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

Artikel 3 – Medewerking door opdrachtgever

3.1. “Lavandula Events” zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ‘Lavandula Events’ het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat ‘Lavandula Events’ onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.4. “Lavandula Events” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat “Lavandula Events” is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

3.5 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ‘Lavandula Events’ ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ‘Lavandula Events’ de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien van toepassing een extra overeenkomst vastlegt.

4.3. In afwijking van lid 4.2. zal “Lavandula Events” geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan “Lavandula Events” kunnen worden toegerekend.

4.5. “Lavandula Events” behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. “Lavandula Events” is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.6 Bovendien mag ‘Lavandula Events’ het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ‘Lavandula Events’, dat in redelijkheid niet van ‘Lavandula Events’ mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen bedrag. ‘Lavandula Events’ zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. ‘Lavandula Events’ zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden

Artikel 5 – Leveringstermijnen

5.1 Indien de opdrachtgever de geleverde diensten voor of op het afgesproken tijdstip van de bruiloft/het evenement niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door “Lavandula Events”.

5.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van ‘Lavandula Events’. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval “Lavandula Events” aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en “Lavandula Events” anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 1 maand voor aanvang van de bruiloft een tweede factuur voor het tweede deel van het bedrag van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. De werkuren zijn op basis van nacalculatie, wanneer blijkt dat de weddingplanner over het geoffreerde bedrag heen dreigt te gaan wordt de opdrachtgever hier ruim van te voren van op de hoogte gebracht. Deze kosten worden, in overleg, aan de opdrachtgever gefactureerd. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

6.2. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. “Lavandula Events” is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van “Lavandula Events” op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4. “Lavandula Events” heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente

6.5. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

6.6. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames

7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft of event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij “Lavandula Events” te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

7.2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtgever slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 aansprakelijkheid. 

Artikel 8 – Ontbinding, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

8.1. “Lavandula Events” heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van ‘Lavandula Events’ onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.

8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden zijn de vorderingen van ‘Lavandula Events’ op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ‘Lavandula Events’ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4 ‘Lavandula Events’ raadt ten zeerste de opdrachtgever aan een bruiloftsverzekering af te sluiten en bij afsluiting de algemene voorwaarden van de verzekering goed door te nemen, en/of te bespreken met de verzekeraar.

 

8.7. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door “Lavandula Events” gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan artikel 2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft, of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 ‘Lavandula Events’ zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ‘Lavandula Events’ kan worden verwacht. ‘Lavandula Events’ is een tussenpersoon voor alle diensten met betrekking tot leveranciers en zal daarom nooit overeenkomsten van derden ondertekenen, omdat ‘Lavandula Events’ niet verantwoordelijk is voor de leveranciers contracten. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan ‘Lavandula Events’ onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ‘Lavandula Events’ voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van ‘Lavandula Events’ die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is ‘Lavandula Events’ slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 2.500,00.

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘Lavandula Events’ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘Lavandula Events’ toegerekend kunnen worden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.3 ‘Lavandula Events’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door ‘Lavandula Events’ gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart ‘Lavandula Events’ voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan ‘Lavandula Events’ onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkte stellen grove nalatigheid van ‘Lavandula Events’ en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

9.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeven van de door ‘Lavandula Events’ voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

9.6 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om ‘Lavandula Events’ als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Natascha Bosman-Lagendijk van ‘Lavandula Events’ zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Natascha Bosman-Lagendijk van ‘Lavandula Events’. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

9.7 ‘Lavandula Events’ is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, ‘Lavandula Events’ of derden.

Artikel 10 – Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en ‘Lavandula Events’ op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel ‘Lavandula Events’ als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en ‘Lavandula Events’ stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als ‘Lavandula Events’ zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of ‘Lavandula Events’ ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend

Artikel 11 – Vervaldatum

11.1 Voor zover in de overeenkomst niet anders bepaald is, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens ‘Lavandula Events’ in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens ‘Lavandula Events’ kan aanwenden.

Artikel 12 – Nawerking

De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zal blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke tekortkoming die ‘Lavandula Events’ niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

13.2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ‘Lavandula Events’ op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan ‘Lavandula Events’ bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

13.3 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en ‘Lavandula Events’ is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van ‘Lavandula Events’, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

16.1 “Lavandula Events” behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

16.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van “Lavandula Events”, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van “Lavandula Events” toegestaan.